Algemene voorwaarden

Van Kattenhotel In2Cats

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Kattenhotel
  Het kattenhotel In2Cats dan wel de aan het kattenhotel verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht van een opdrachtgever of katteneigenaar te aanvaarden. 
 • Katteneigenaar
  De natuurlijke- of rechtspersoon die aan het kattenhotel de opdracht heeft verstrekt tot het verzorgen van één of meerdere van zijn of haar katten gedurende een de overeengekomen periode.
 • Kat of katten
  De kat of katten van de katteneigenaar waarvoor de reservering is afgesloten.
 • Opdracht
  De overeenkomst tussen het kattenhotel en de katteneigenaar, waarbij het kattenhotel zich verplicht de kat of katten van de katteneigenaar gedurende de eerder overeengekomen periode te huisvesten en te verzorgen tegen het overeengekomen tarief. Deze overeenkomst is bereikt door de opdrachtverstrekking middels het reserveringsformulier op de website van In2Cats.
 • Vergoeding
  Dit is de overeengekomen vergoeding plus de verschuldigde BTW, die het kattenhotel voor het verblijf en verzorging incl. standaard droog- en natvoer van de katteneigenaar ontvangt. Speciaal voer, dieetvoeding, ontvlooien, ontwormen en medicijnen zijn niet inbegrepen in de standaard vergoeding per kat per nacht en dienen door de katteneigenaar te worden afgerekend bij het einde van het verblijf. De overeengekomen vergoeding blijft bij meebrengen van eigen voeding hetzelfde.
 • Kosten
  Alle door het kattenhotel te maken/gemaakte kosten, behoudens standaard vergoeding per kat per nacht, verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen: dierenartskosten, medicijnkosten, kosten voor te nemen urine- of faecesmonster door het kattenhotel, kosten gemaakt voor een dierenartsbezoek door het kattenhotel t.b.v. het gastdier, speciale voeding, ontvlooien, ontwormen, andere kosten van derden, etc. dienen bij het einde van het verblijf te worden afgerekend door katteneigenaar aan kattenhotel In2Cats.
 • Contactpersoon
  De katteneigenaar is de de contactpersoon van In2Cats, degene die het reserveringsformulier heeft ingevuld en die in bijzondere gevallen het gastdier kan komen ophalen en het huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier kan overnemen van het kattenhotel. Het is verplicht om een contactpersoon in te vullen. Indien er bij bijzondere gevallen een andere contactpersoon kan zorgdragen voor het ophalen van de kat of katten, dan dient dit voor het verblijf gemeld te worden.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing overeenkomsten/reserveringen welke door het kattenhotel worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht

 • Aanmelding online
  Een opdracht komt tot stand nadat de katteneigenaar het reserveringsformulier heeft ingevuld en deze reservering door kattenhotel In2Cats is bevestigd.Hiermee is de katten ook akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden die op de website staan vermeld.
 • Aanmelding offline
  Indien een katteneigenaar niet over een internetverbinding beschikt, zal het kattenhotel een reserveringsformulier aan de katteneigenaar toezenden met de bijbehorende Algemene Voorwaarden. De opdracht komt dan tot stand door het terugsturen van het volledig invulde reserveringsformulier, waarbij voor akkoord met de Algemene Voorwaarden is getekend.
 • Instemming katteneigenaar
  Iedere opdracht aan het kattenhotel wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarde dat de eigenaar ermee instemt dat het kattenhotel de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, en zo met behulp van derden in opdracht van kattenhotel In2Cats.

4. Annuleren, later brengen, eerder ophalen of niet melden
Bij annulering zijn de volgende voorwaarden en kosten van toepassing:

 • Tot 3 weken voor het verblijf kan gratis geannuleerd worden.
 • Bij annulering binnen 1-3 weken voor aanvang brengen wij 50% van de kosten in rekening.
 • Bij annulering van minder dan een week van tevoren brengen wij 75% van de kosten in rekening.
 • Bij annulering op de dag van aankomst is het gehele pensionbedrag verschuldigd.
 • Bij later brengen of eerder ophalen vindt geen restitutie (teruggave van pensiongeld) plaats.
 • Een kat dient voor 12.00 uur te worden opgehaald. Ophalen na 12.00 uur is mogelijk, maar wel in overleg. In verband met de nieuwe katten waarvoor de Suite mogelijk voor is gereserveerd of dat wij zelfs de Suite door het later ophalen pas de volgende dag weer kunnen bezetten.
  Bij het ophalen na 12.00 uur rekenen wij om die reden een halve nacht extra.
 • Bij het niet brengen van de katen op de overgekomen 1e verblijfsdag of brengdag, zal 100% van de verblijfskosten in rekening gebracht worden.

5. Betaling

 • Betaling overeengekomen verblijfskosten
  U dient het gehele pensionbedrag voor of bij het afleveren van uw kat(ten) contant of 7 dagen van tevoren per bank, bankrekeningnummer NL79RABO0307291529 te name van M.V. Bleeker, te voldoen. Bij eerder ophalen of later brengen van uw kat vindt geen restitutie plaats.
 • Dierenarts- of kosten van speciale voeding, medicatie, ontvlooien, ontwormen, etc. zullen bij het ophalen of terugbrengen van uw kat of katten moeten worden voldaan.
 • Betaling van de kattentaxi mag bij het ophalen en/of terugbrengen van de kat aan de chauffeur worden voldaan.
 • Wanneer de katteneigenaar het gastdier eerder ophaalt of later brengt dan de aangegeven periode op het reserveringsformulier, blijft de eigenaar de totale hotelprijs voor de gereserveerde periode verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien uw kat later wordt opgehaald dan de afgesproken reserveringsperiode, zoals vermeld op het reserveringsformulier, is de eigenaar het verblijfstarief per dag voor het extra aantal dagen dat het gastdier in het kattenhotel verblijft aan het kattenhotel verschuldigd.
 • In geval van niet tijdige betaling door de katteneigenaar is het kattenhotel gemachtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de eigenaar in rekening te brengen met een minimum van € 250, -.

 6. Rechten en plichten van het kattenhotel

 • Het kattenhotel verplicht zich om op basis van reserveringsovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Tenzij aanvullende diensten noodzakelijk waren.
 • Het kattenhotel verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de kat of katten van de katteneigenaar.
 • Het kattenhotel zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de katteneigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de kat.
 • Het kattenhotel mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende of medicatie middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het kattenhotel en dierenarts noodzakelijk is.
 • Het kattenhotel is gerechtigd de toegang tot het kattenhotel te weigeren aan katten indien de kat niet beschikt over de door het kattenhotel verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
 • Indien de eigenaar het gastdier niet binnen 7 dagen na einde van overeengekomen laatste verblijfsdag, zal de hotelhouder de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om de kat binnen 48 uur op te halen. Ingeval de eigenaar dit niet doet, heeft het kattenhotel het recht het dier naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige verblijfskosten bij het kattenhotel te betalen vermeerderd met de eventuele asiel- of andere bijkomende kosten. Het kattenhotel zal nooit eigenaar van de kat worden, tenzij anders wederzijds is overeengekomen.
 • Het kattenhotel is bij teruggave van de kat aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden (zoals het behandelen of vermoeden van ziekten en/of aandoeningen) van de kat tijdens het verblijf.
 • Het Kattenhotel is gerechtigd een kat in quarantaine kamer te plaatsen in het kattenhotel of bij een dierenarts, indien het gastdier ziek is, besmettingsgevaar oplevert voor andere gastdieren, zich agressief gedraagt of een andere reden die haar in de gegeven situatie juist doet voorkomen.

 7. Rechten en plichten van de katteneigenaar

 • De katteneigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de kat alle gegevens over de kat (ras, leeftijd, medische achtergrond, gedrag, (eet)gewoonte, etc.) aan het kattenhotel schriftelijk te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede- en verantwoord verblijf en verzorging van de kat in het kattenhotel. Bij niet nakomen van deze verplichting kan de katteneigenaar door het kattenhotel in gebreke worden gesteld.
 • De katteneigenaar is aansprakelijk voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste of onvolledige gegevens en/of documenten met betrekking tot de kat.
 • De katteneigenaar is verplicht bij het brengen van de katn het inentingspaspoort af te geven aan het kattenhotel. Het paspoort wordt weer teruggeven wanneer de kat wordt opgehaald.
 • De katteneigenaar is verplicht om een contactpersoon, in te vullen op het reserveringsformulier. Wanneer er geen of geen juist contactpersoon wordt ingevuld kan de eigenaar door het kattenhotel in gebreke worden gesteld wanneer een situatie zich voordoet, waarbij een contactpersoon het gastdier dient op te vangen.

8. Verplichte vaccinaties/ziekten en aanvullende bepalingen

 • Voor aanvang van het verblijf dient een geldig entingsbewijs afgegeven te worden. Zonder geldig entingsbewijs kunnen wij de kat niet opnemen wegens besmettingsgevaar. Uw kat dient bij aankomst in kattenhotel In2Cats gevaccineerd te zijn tegen katten- en niesziekte.  Daarnaast bevelen wij de Bordetella neuspipet/enting aan. Heeft u geen geldig entingsbewijs dan blijven de totale hotelkosten voor de gereserveerde periode van de verleende opdracht onverminderd verschuldigd.
 • Is uw kat ingeënt tegen de niesziekte, dan mag die enting niet ouder zijn dan 1 jaar en voor kattenziekte geldt niet ouder dan 3 jaar. Voor beide entingen geldt niet jonger dan 4 weken! Daarnaast dient de enting niet tijdens of binnen de maand na het verblijf te verlopen.
 • De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties mag tijdens het verblijf van uw kat niet verlopen.Het feit dat alle katten gevaccineerd zijn, geeft niet de garantie dat de katten geen niesziekte zouden kunnen ontwikkelen. Daarnaast bestaan er nog nevenstammen van de virussen waar tegen de enting niet goed beschermd.
 • Een geldige inenting biedt helaas geen garantie op het uitblijven van niesziekte. Net als bij de mensengriep zijn er zo veel verschillende soorten virussen dat het niet mogelijk is te enten tegen alle mogelijke bestaande of toekomstige virussen.
 • Wanneer de kat langer dan 2 jaar niet ingeënt is geweest dient de kat 2x ingeent te worden. 1e enting en na 21 dagen weer, daarna kan de kat na 4 weken verblijven.
 • Bij de Bordetella neuspipet dient er zelfs 6 weken tussen het verblijf en de enting te zitten.
 • Kittens dienen ook 2 maal geënt te worden tegen katten- én niesziekte op een leeftijd van 9 weken (1e keer) en 12 weken (2e keer). Tussen de laatste keer enten en het brengen van het gastdier dienen minimaal 4 weken te zitten.
 • Het kattenhotel zal zo zorgvuldig mogelijk handelen om iedere kat een maximale bescherming te bieden. Indien noodzakelijk zal het kattenhotel de secundaire bacteriële infecties van niesziekte zelf behandelen met een antibiotica of op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Het kattenhotel kan katten die (vermoedelijk) drager van de niesziekte zijn weigeren op te nemen in het kattenhotel, vanwege het besmettingsgevaar voor de andere gastdieren.
 • Iedere kat dient vrij te zijn van ongedierte als vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. Het gastdier dient daartoe (preventief) ontvlooid en ontwormd te zijn, minimaal 1 week en maximaal 3 weken voor het brengen van de kat. Indien het gastdier niet behandeld is zal het kattenhotel  de katen ontvlooien en ontwormen. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht aan de katteneigenaar.  Wanneer een kat na controle met de vlooienkam en ultraviolet lamp volgens het kattenhotel te veel vlooien, luizen, mijt of ander ongedierte heeft kan deze niet worden opgenomen in het kattenhotel, dit om een plaag in het kattenhotel te voorkomen. De eigenaar blijft altijd de totale hotelprijs verschuldigd over de gehele reserveringsperiode. Er zal dus geen restitutie plaatsvinden.
 • Indien de kat dieetvoeding en/of medicijnen gebruikt dient de katteneigenaar deze zelf voldoende mee te geven voor de gehele verblijfsperiode. Dieetvoer en/of medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel de eigenaar als de kat .Verder dienen er op de verpakking of in een bijgevoegd briefje de volgende zaken te staan: de naam van dierenarts van de kat plus telefoonnummer, de naam van het medicijn en/of dieetvoer, de juiste dosering per dag en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de gezondheidsproblemen van de kat.
 • De eigenaar machtigt het kattenhotel om in geval van ziekte van de kat (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van dekat in het kattenhotel op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
 • Indien het gastdier tijdens het verblijf in het kattenhotel onverhoopt komt te overlijden, kan het kattenhotel door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten voor een eventuele sectie komen voor rekening van de eigenaar of contactpersoon. Het kattenhotel is nimmer aansprakelijk voor het overlijden van de kat.
 • Wanneer een kat zich agressief gedraagt naar andere katten, medewerkers van het kattenhotel of andere eigenaren etc., zal er contact worden opgenomen met de opgegeven contactpersoon en zal de kat voor zolang apart worden gezet in een speciale kattenkamer. De contactpersoon is verplicht om op verzoek van het kattenhotel de kat op te halen binnen 2 dagen en zal de huisvesting, het voeden en de verzorging van het kattenhotel overnemen. Wanneer de kat niet wordt opgehaald binnen 2 dagen zal de eigenaar in gebreke worden gesteld. De eigenaar blijft altijd de totale verblijfskosten verschuldigd over de gehele reserveringsperiode en er zal dus geen restitutie plaatsvinden over de dagen dat de kat niet meer in het kattenhotel is geweest.
 • Een kat die weigert te eten of veel te weinig eet, ook na het aanbieden van alternatieve voeding, zal op verzoek van het kattenhotel door de contactpersoon opgehaald dienen te worden binnen 2 dagen. De contactpersoon is verplicht om de kat op te halen en zal de huisvesting, het voeden en de verzorging van het kattenhotel overnemen. Wanneer het gastdier niet wordt opgehaald binnen 2 dagen, zal het kattenhotel de kat ter verzorging aanbieden aan een dierenarts en zullen alle kosten voor rekening van de eigenaar komen. De eigenaar blijft altijd de totale verblijfskosten verschuldigd over de gehele reserveringsperiode en er zal dus geen restitutie plaatsvinden over de dagen dat de kat niet meer in het kattenhotel is geweest.

9. Aansprakelijkheid

 • Kattenhotel In2Cats besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verblijf van uw kat(ten). Het kattenhotel of pension is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het uw kat of katten.
 • Het kattenhotel zal ernaar streven de contactpersoon, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 • De aansprakelijkheid voor schade beperkt zich tot de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van het kattenhotel.
 • De katteneigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het kattenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoord verblijf en verzorging van uw kat(ten) bij In2Cats. De katteneigenaar is aansprakelijk jegens kattenhotel In2Cats voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot de kat(ten).
 • De keuze van de door het kattenhotel in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 • Het kattenhotel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 10. Bijzonderheden

 • Katers dienen gecastreerd te zijn.
 • Wij kunnen na goed wederzijds overleg diabeten plaatsen.
 • In overleg kunnen ook eventueel katten met jongen geplaatst worden.

11. Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het kattenhotel en de katteneigenaar zullen worden beslecht door de Rechtbank.